Ouders zijn belangrijke partners in ons werk. De school en de ouders/verzorgers zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang. We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten –, vertrouwen in de leerlingen en vertrouwen in de omgeving waarin de leerling opgroeit.

Inspraak van ouders wordt op onze school georganiseerd in de ouderraad, medezeggenschapsraad en met de ouder-koffie-ochtend. Daarnaast ervaren wij het als positief om samen met ouders leuk en leerzame activiteiten te doen. Wij kunnen uw hulp altijd goed gebruiken!

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR mag met de directeur van de W.A. Scholtenschool alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. In het activiteitenplan van de MR voor het schooljaar 2021-2022 staat informatie over de bezigheden, organisatie en activiteiten van de MR. Ook staat hierin wie er in de MR zitten. Heeft u zelf punten waarvan u denkt dat de MR hier iets mee moet doen, dan kunt u dit aangeven bij een van de leden of mailen naar mrwascholtenschool@ultiemonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.